Héber köszöntőversek | Hebrew greeting poems | Carmina Gratulatoria Hebraica

Köszöntjük az olvasót a 17. század nyelvi világában, amikor a héber meghatározó szerepet töltött be az egyetemi életben! Itt olyan verseket talál, amiket javarészt külföldön ösztöndíjjal tanuló (= peregrinus) magyar diákok írtak egymásnak héberül. Ez különleges virtus volt, mert verset mindenki írt latinul vagy magyarul, de héberül csak a legtehetségesebbek. A legismertebbek közülük: a bibliafordító Komáromi Csipkés György, a kollégiumépítő Martonfalvi György, a puritanista Medgyesi Pál, a gályarab Alistali Farkas Jakab, a nyelvtaníró Kismarjai Veszelin Pál vagy a híres professzor és püspök Tofeus Mihály. A versek betekintést adnak gondolkodásukba, képi világukba, Biblia- és héber nyelvismeretükbe. Az oldalon a versek megtalálhatók eredeti kiadásukban, digitalizált változatban, kipontozott és javított formátumban, magyar és angol fordításban. Sőt néhány időmértékes verseléssel írt költemény hexameteres műfordítását is elkészítettük. | Welcome the reader to the linguistic world of the 17th century, when Hebrew played a dominant role in academic life!Here you will find poems written in Hebrew by Hungarian students studying abroad on scholarships (= peregrinus). This was a special virtus, because everyone wrote poetry in Latin or native tonge, but only the most talented wrote in Hebrew. The most famous of them are: the Bible translator György Csipkés Komáromi, the College builder György Martonfalvi, the Puritan Pál Medgyesi, the galley slave Jakab Farkas Alistali, the Hebrew grammar writer Pál Veszelin Kismarjai or the famous professor and bishop Mihály Tofeus.The poems give an insight into their thinking, their imagery, their knowledge of the Bible and Hebrew. On the site, the poems are available in their original editions, in digitised versions, in vocalized and corrected formats, in Hungarian and English translations. We have even prepared hexameter translations of some poems written in tenses.

Héber, versek, Hebrew, poems, carmina gratulatoria, héber irodalom, héber köszöntőversek, héber köszöntőversek kutatása, héber nyelvű szövegek, korpusz, köszöntőversek kutatása, köszöntőversek magyarul és héberül, kutatás héber köszöntők területén, kutatási projekt eredményei, OTKA-pályázat, NKFI-pályázat, peregrináció, peregrinációkutatás, peregrinus köszöntőversek, peregrinus műfajok, disputa, 17. századi hungaricák, Hungarica, keresztény hebraisták, magyar keresztény hebraisták, reformáció irodalma, újkori héber költészet, héber rímes vers, magyar költők héber versei, németalföldi peregrináció, teológusok peregrinációja, Medgyesi Pál, Laskai Matkó János, Diószegi Kalmár Pál, Báthori G. Mihály, Rácz-Böszörményi János, Vizaknai Mihály, Kaposi Juhász Sámuel, Mártonfalvi György, Keresztúri Sz. Bálint, Pataki István, Tatai Sámuel, Balkányi György, Szőlősi Pál, Jenei György, Szilágyi Péter, Csúzi József, Csepregi F. Mihály, Nánási L. József, Gyöngyösi A. Pál, Komáromi Csipkés György, Szathmári István, Leusden Johannes, Somosi P. János, Igaz Kálmán, Alistáli Farkas Jakab, Debreczeni P. János, Veszprémi B. István, Csekei Pál, Böszörményi János, Conrad Neander, Thúri György, Zabeler Jób, Kemmel János, Pilarik András, Pilarik István, Murgaschius János, Magnus György, Trusius György, Johannes Schüller, Greissing Bálint, Gyarmati István, Debreczeni S. Gáspár, Archinus Miklós, Békés János, Kállai Kopis János, Kismarjai Veszelin Pál, Antonius Simon, Sculteti Gábor, Becskeházi István, Makai György, Patai F. Tamás, Püspöki János, Jenei Mihály, Köleséri Sámuel, Tofeus Mihály, Keresztúri S István , Komáromi Mihály, Johannes Bareuth, Medgyesi Schimer Ferenc, Hruskovics Sámuel , Faschko Sámuel , Matkó János, Báthori G. Mihály, Becskeházi V. István, Debreczeni K. János, Szepsi Korocz András, Nagyari József, Zilahi István, Apáti Miklós, Nánási Mihály, Debreceni Gele János, Csedregi Péter, Csúzi Cseh Jakab, Liszkai István, Debreczeni Ember Pál, Bánfihunyadi A. Márton, Bagosi Márton, Vásárhelyi T. M. István, Bátai György, Fogarasi Sámuel, Helmeczi István, Szathmári István, Némethi István, Szántai Pócs István, Sárfői Mihály, Szilágyi Márton, Cornelius van der Bende, Thúri György, Koltay János, Thann András, Christian Trentsch, Kochmeister Sámuel, Michael Sennert, Fridelius János, Gütschius Mihály, Bethlen Gábor, Brandenburgi Katalin, Veresegyházi Tamás, Besenyei F. Mihály, Agnethler Michael, Sculteti Gábor, Székelyhidi István, Rákóczi Zsigmond, Gyöngyösi András, Jászberényi Pál, Dézsi Zsigmond, Beregszászi Mózes, II. Keresztély szász választófejedelem, Elzevir, Johannis Wellens, Johannes Gyselaar, Johannes Waesberg, Meinardus Dreunen, M. Johannes Crato, Johannes Haken, Michael Meyer, Mattheus Henckel, Johannis Eichorn, Johannes Röhner, Johann Rodolph Genathus, Villerianis, Szenczi Kertész Ábrahám, Pataki nyomda, Rozsnyai János, Samuelis Broun, Petrum Vander Aa, Samuel Luchtmans, Iohannes Faber, Leiden, Franeker, Utrecht, Wittenberg, Bázel, Thorn, Sárospatak, Nagyvárad, Kolozsvár, Debrecen, Frankfurt am Main, carmina gratulatoria, Hebrew literature, Hebrew congratulatory poems, research on Hebrew congratulatory poems, Hebrew texts, corpus, research on congratulatory poems, greeting poems in Hungarian and Hebrew, research on Hebrew congratulatory poems, research project results, OTKA project, NKFI project, peregrination, peregrination research, peregrine greeting poems, genres of peregrination, disputatio, 17th century Hungarica, Hungarica, Christian hebraists, Hungarian Christian hebraists, Literature of the Reformation, early modern Hebrew poetry, rhymed Hebrew poem, Hebrew poems of Hungarian authors, peregrination in the Netherlands, peregrination of theologians, Elsevier, Johannes Wellens, Johannes Gyzelaar, Johannis Waesberg, Basel